Võlaõigus

Büroo advokaadid nõustavad kliente tehingute ettevalmistamisel, lepingute koostamisel ning lepingulistest ja lepinguvälistest võlasuhetest tekkinud vaidluste lahendamisel.

Oleme abiks ka ettevõtte tegevuse ümberkorraldamisel, töölepingute sõlmimisel ja lõpetamisel, töökorralduslike juhendite ja eeskirjade koostamisel ning samuti konkurentsikeelu ja konfidentsiaalsuskokkulepetega seotud küsimuste lahendamisel.

Büroo advokaadid viivad läbi võlaõigusalaseid koolitusi ning nõustavad kõigis võlasuhetes ettetulevates küsimustes, tuginedes seadusele, õigusloomele ja kohtupraktikale. Esindame kliente nii töövaidluskomisjonis kui kohtus.

Seoses tööjõu vaba liikumisega leiavad meie advokaadid toimivad lahendused ka keerukate rahvusvaheliste aspektidega võlasuhete reguleerimisel ja vaidluste lahendamisel.

Büroo advokaadid esindasid edukalt AS-i Hansaplant vaidluses töötajaga töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise, hüvitise ning ületunnitasu nõudes.

Büroo partner Raul Ainla esindanud edukalt äriühinguid ja füüsilisi isikuid tsiviilkohtumenetluses esindades neid edukalt nii lepingulistes kui ka lepinguvälistes vaidlustes . Eriti suurt kogemust omab ta ehitustöövõttu puudutavates vaidlustest. Samuti on büroo partner Raul Ainla on esindanud edukalt äriühinguid ja füüsilisi isikuid tsiviilkohtumenetluses.

Meie büroo esindas kohtuvaidluses edukalt SA Avatud Eesti Fondi stipendiumide tagastamise nõuetes.

Seda valdkonda praktiseerivad: