Kriminaalõigus

Büroo advokaadid kaitsevad kliente nii väärteo- kui kriminaalasjades kohtuväliste menetlejate ees ning kohtumenetluses kõigis kohtuastmetes. Lähtume oma tegevuses eesmärgist välja selgitada kaitsealust õigustavad, vastutust välistavad ja karistust kergendavad asjaolud, võimaldades kliendil saada kriminaalasjas igakülgset õigusabi.

Büroo advokaadid omavad põhjalikke teadmisi ja kogemusi nii süüdistatavate kaitsmisel kui ka kannatanute õiguste esindamisel.

Büroo partner Raul Ainla omab pikaajalist kogemust nii füüsiliste- kui juriidiliste isikute kaitsmisel kriminaalmenetluses. Samuti esindab Raul Ainla kriminaalmenetluses kannatanuid. Rohkem kõlapinda leidnud kohtuasjadest võib esile tuua hüvitusfondi juhi Andres Männarti, Sotsiaalministri nõuniku Anders Tsahkna ja ekspolitseikomissar Aivar Krusta kaitsmist. Raul Ainla on esindanud edukalt kannatanuid Janel Raap`i kriminaalasjas, kus kannatanutele mõisteti välja märkimisväärsed hüvitised.

Büroo advokaadid kaitsesid edukalt AS Alexela Sillamäe õigusi Maksu- ja Tolliameti vastu väärteoasjas tehtud otsuse tühistamiseks tollivaidluses.

Advokaat Martin Traat on kaitsnud edukalt isikuid kriminaalmenetlustes, mis on peamiselt seotud majandus- ja äritegevusega. Martin Traat on esindanud kriminaalmenetlustes kannatanuid ning on korduvalt saavutanud ebaõigete, kannatanute õigusi riivavate kriminaalmenetluste lõpetamise lahendite tühistamise ringkonnakohtu poolt.

Seda valdkonda praktiseerivad: