Haldusõigus

Büroo advokaadid omavad pikaajalist kogemust maksu- ja tollivaidlustes, riigihankemenetlustes, samuti ehitus-, planeerimis- ning keskkonnavaidluses osalemisel. Nõustame kliente keskkonnalubade taotlemise menetlustes, samuti keskkonnamõjude hindamist ja ettevõtjate keskkonnaalaseid kohustusi, sh aruandlust puudutavates küsimustes. Büroo advokaadid esindavad kliente nii vaidemenetluses kui kohtumenetluses kõigis kohtuastmetes.

Büroo advokaadid on edukalt esindanud Eesti juhtivate transpordiettevõtjate huve maa- ja linnabussiliinide hankemenetlustes. Büroo partner Merli Eichler esindas edukalt klienti kaebuses Tallinna Linnavalitsuse vastu haldusakti tühistamiseks seoses maa ostueesõigusega erastamise avalduse rahuldamata jätmisega ning otsusega mitte määrata ehitiste teenindamiseks vajalikku maad.

Büroo advokaadid esindasid edukalt klienti Eestis tegutsevale autokoolile väljastatud koolitusloa kehtetuks tunnistamise käskkirja tühistamise nõudes halduskohtus Haridus- ja Teadusministeeriumi vastu.

Büroo partner Raul Ainla on esindanud edukalt äriühinguid ja füüsilisi isikuid halduskohtumenetluses. Esile võib tuua Viru Keemia Gruppi kuuluva Aidu Oili, SA Ida-Viru Keskhaigla, AS-i Kodupaber, AS-i Megaron-E, OÜ Agio ja Eesti Taksojuhtide Liidu esindamist kohtus.

Seda valdkonda praktiseerivad: